13 maja 2021
Procedura zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym w ramach projektu pn. Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00 z dnia 26.03.2018 r.

 http://bip.um.szczecin.pl/files/D0B15655BC84462096D3EE82325A1D11/PROCEDURA.pdf


13 maja 2021
Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w ramach projektu pn. Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50699.asp

 

 


31 sierpnia 2020
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (POIiŚ)

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (POIiŚ)

 

1.       Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

2.       Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70–456 Szczecin jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy/porozumienia zawartego z Administrującym (tzw. procesorem); dalszym przetwarzającym dane osobowe  są Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71 –241 Szczecin, które są podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy/porozumienia zawartego z Gminą Miasto Szczecin.

3.       Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu:

1)         zawarcia i wykonania niniejszej umowy;

2)         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;

3)         kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy;

4)         ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy;

5)         przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

6)         przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania.

4.       Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

5.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO)  - w związku z:

1)       realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

a)       rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b)       rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami,   a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi  i pośredniczącymi,

c)       Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046   z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom)     nr 966/2012,

d)       ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

e)       ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

f)        ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2)       wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

3)       realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6.       Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

1)    dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON;

2)     dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy;

3)    dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji;

4)    dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

7.       Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

8.       Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1)       podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających;

2)       instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020;

3)       podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

9.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

10.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art. 15 RODO,

b)    prawo sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO;

c)     prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;

d)    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;

e)     prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 RODO - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji  (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany[1];

f)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych -  na podstawie     art. 21 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

11.    Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

12.    W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:

1)    pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;

2)    pod adresem poczty elektronicznej: lOD@miir.gov.pl.

13.    Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.

14.    Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 [1] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.


14 października 2013
Torowiska i zajezdnia do przebudowy.

Miasto Szczecin rozpoczyna kolejne inwestycje w transporcie publicznym – tym razem dotyczące przebudowy sieci tramwajowej.

Łącznie do 2015 roku w ramach projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” zmodernizowanych zostanie blisko 20 000 metrów toru pojedynczego. Przebudowana zostanie także zajezdnia tramwajowa w al. Wojska Polskiego.

W piątek 11 października Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek podpisał dwie umowy dotyczące poprawy stanu infrastruktury tramwajowej:

  1. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”. W imieniu CUPT umowę podpisał dyrektor Paweł Szaciłło.
  2. z ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie na zaprojektowanie i przebudowę Zajezdni Pogodno. Ze strony wykonawcy umowę zawarł Prezes Zarządu ZUE S.A. Wiesław Nowak.

Projekt „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”
Wartość projektu wynosi 273 443 215, 80 zł (brutto), z czego dofinansowanie wynosi 131 170 000 zł (netto). Kwota dofinansowania stanowi 59 % kosztów kwalifikowanych.

Realizacja tego projektu podzielona jest na zadania:

1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie.
Zadanie będzie realizowało ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie.
Umowa na to zadanie podpisana została 11 października 2013 r.
W ramach inwestycji zajezdnia zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Układ torowy zostanie przebudowany
i rozbudowany w taki sposób, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego jak i centrum miasta. Dobudowany zostanie nowy dwudziesty pierwszy tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego. Wszystkie tory na terenie zajezdni zostaną zmodernizowane (łącznie zmodernizowanych zostanie 5 750 metrów toru pojedynczego). Część torów zyska nowe funkcje: np. przeznaczone będą do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych, jeden z torów będzie przeznaczony do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej.
Wykonawca poza wykonaniem prac budowlanych będzie musiał także wyposażyć obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. zakupione będą tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów, system identyfikacji taboru). Zakres przebudowy obejmuje także prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową i rozbudową istniejących budynków będących w większości pod opieką konserwatorską. Nowością będzie wybudowanie wiaty odstawczej o wymiarach ok. 62 x 96 m. Prace remontowe będą odbywać się pod ruchem, czyli przy normalnym funkcjonowaniu zajezdni.
Wartość tego zadania wynosi 135 300 000 zł brutto. Przebudowa zajezdni zakończy się w drugiej połowie 2015 roku.

2. Przebudowa torowisk w al. Piastów, na ul. Wawrzyniaka i na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską.
W ramach tego etapu wyremontowane zostanie torowisko o łącznej długości 4 580 metrów toru pojedynczego.
Spółka Tramwaje Szczecińskie jest w trakcie rozstrzygania tego postępowania. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na przełomie października
i listopada tego roku. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 180 dni od podpisania umowy
Najważniejszym elementem remontu będzie wymiana torowiska i sieci trakcyjnej
w al. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do skrzyżowania
z ul. Dąbrowskiego (z wyłączeniem zmodernizowanego Placu Kościuszki). To łącznie 3 735 metrów toru pojedynczego.
Wyremontowane zostanie także torowisko na ul. Wawrzyniaka (pomiędzy al. Wojska Polskiego a skrzyżowaniem al. Bohaterów Warszawy i Mickiewicza) – 682 m. t. p. Ostatnim elementem będzie wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską. Łączna długość wymienianego torowiska to 162 m. t. p.

3. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną zlokalizowaną na odcinku od Mostu Długiego do pętli Basen Górniczy wraz z przebudową pętli – łącznie do przebudowy będzie 8 296 m. t. p.
Procedura przetargowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Podpisanie umowy
z wykonawcą planowane jest na marzec 2014 roku. Czas realizacji zadania wyniesie 12 miesięcy.

4. Ostatnim zadaniem dofinansowanym w ramach projektu „Budowa i przebudowa torowisk” w Szczecinie jest przebudowa układu torowego na Bramie Portowej. Zadanie to formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2011 – 2012 wykonało
za 22 000 000 złotych konsorcjum Mostostal Warszawa – Tor–kar–sson Zbigniew Kargul Warszawa. Prace budowlane wykonane było od kwietnia do lipca 2012 r.
Zakres prac obejmował:

  • zaprojektowanie układu drogowego
  • przebudowę torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz układu drogowego
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej

Niezależnie od tych zadań realizowane są także inne inwestycje tramwajowe. Budowany jest pierwszy etap Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, niebawem rozpocznie się przebudowa ul. Potulickiej i Narutowicza wraz z układem torowym. Trwa dostawa do Szczecina niskopodłogowych tramwajów Swing.


01 października 2013
Kolejne Swingi dla Szczecina. Rozpoczęła się realizacja drugiej części drugiego kontraktu.

Cały kontrakt zakłada dostawę 22 pojazdów typu Swing. Pomiędzy styczniem a marcem tego roku dostarczonych zostało 6 tramwajów. Kolejnych 16 dojedzie do końca marca przyszłego roku. (sześć w tym roku, 10 w przyszłym).
Pierwszy pojazd z nowej dostawy dotarł w nocy z czwartku na piątek do zajezdni. Otrzyma numer 813.

Szczecin inwestuje w nowoczesny tabor tramwajowy od 2010 roku. W ramach pierwszego kontraktu do zajezdni w al. Wojska Polskiego w roku 2010 i 2011 trafiło sześć pojazdów o łącznej długości 31,82 m. każdy.
Łącznie w ramach dwóch kontraktów do końca marca 2014 roku w Zajezdni Pogodno będzie stacjonować 28 nowoczesnych pojazdów.

Cały projekt „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie” warty jest 241 354 735, 49 zł. Zakup wszystkich 28 niskopodłogowych tramwajów (z obu kontraktów) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą ok. 116 milionów złotych. Stanowi ona 59 % środków kwalifikowanych.
Celem zakupu nowoczesnego taboru jest m.in. dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości świadczenia usług oraz wyeliminowanie przestarzałego taboru.


Spółka Tramwaje Szczecińskie jest jedynym klientem Pesy (!!!), który zażyczył sobie w ramach kontraktu dwie rampy dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dziecięcymi. (standardowe wyposażenie stanowi jedna rampa)
Standardem w szczecińskiej komunikacji miejskiej są już pojazdy klimatyzowane, wyposażone w monitoring, biletomat, system informacji pasażerskiej. Dodatkowe Swingi zakupione w ramach drugiego kontraktu posiadają ogólnodostępne WiFi
Podzielony on został na dwie części. W pierwszej PESA miała za zadanie dostarczenie 6 pojazdów w terminie do 180 dni od chwili podpisania umowy. Tramwaje dotarły do Szczecina pomiędzy 26 stycznia a 23 marca tego roku.
W ramach tej części projektu przeszkoleni zostali także pracownicy. Producent dostarczył także wyposażenie do obsługi tramwajów oraz pakiet naprawczy.
Kontrakt zakłada także dostawę specjalnego pojazdu do naprawy tramwajów z dachu a także pojazdu przystosowanego do holowania tramwajów. Odbędą się także szkolenia pracowników.

Szczegóły dot. projektu oraz galeria zakupionego taboru znajduje się tutaj


[1]  2 » 

2010 - 2021 © Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.